Terminologia w transporcie i logistyce

Terminologia w transporcie i logistyce

Każda branża posiada swoje specyficzne terminy, słowa i definicje. Podobnie jak branża TSL, charakteryzuje się swoją terminologią, której opanowanie jest nie lada wyzwaniem. Stąd też warto znać, jakie terminy są stosowane w tejże branży.

Terminy na „A”

ABC – z ang. Activity Based Costing – rachunek działań

AMB – z ang. Actvity Based Management – zarządzanie kosztami działań

ADR – z fran. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Rout – ładunek niebezpieczny w transporcie drogowym

APR – z ang. Adjustable Pallet Racking – regulowane regały paletowe

AS/RS – z ang. Automated Storage and Retrieval System – zautomatyozwany system przechowywania i pobierania

ATA – to inaczej dokument, który stosuje się przy odprawie czasowej towarów. Umożliwia dokonanie przywozu i wywozu towarów czasowego.

AWB – z ang. Air Way Bill – list przewozowy lotniczy

Terminy na „B”

BAF  – Bunker Adjustment Factor – dodatek paliwowy

B/L – z ang. Bill Of Landing – morski list przewozowy

B2B – z ang. Business To Bussines – kontakt pomiędzy przedsiębiorcami

B2C – z ang. Business To Consumer – kontakt przedsiębiorcy między klientami

Terminy na „C”

CAF – z ang. Currency Adjustment Factor – dodatek walutowy

CEO – Chief Executive Officer – dyrektor generalny

CFO – z ang. Chief Financial Officer – dyrektor finansowy

CFR – z ang. – Cost and Freight – koszt i fracht

CFS – z ang. Container Freight Station – punkt konsolidacyjny dla towarów drobnicowych

CIF – z ang. Cost Insurance Freight – koszt towaru włącznie z kosztami ubezpieczenia i transportu

CISF – z ang. China Import Service Fee – opłata dodatkowa przy frachcie morskim z Chin

CMI – z ang. Co-Managed Inventory – Zapasy wspólnie zarządzane

CMR – z fran. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route – międzynarodowy list przewozowy

COO – z ang. Chief Operation Officer – dyrektor operacyjny

CPT – z ang. Carriage Paid To – przewóz opłacony do

CRM – z ang. Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami

CSR – Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu

Terminy na „D”

DDU – z ang. Deliver Duty Unpaid – dostarczone, lecz cło nie opłacone

DDP – z ang. Deliver Duty Paid – dostarczone i cło opłacone

DEM/DET – z ang. Demmurage/Detention – opłata należna armatorowi za przetrzymanie w porcie pełnego kontenera powyżej danego czasu/opłata należna armatorowi za przetrzymanie kontenera na środku transportu

DGD – z ang. Dangerous Good Declaration – deklaracja przewozu towarów niebezpiecznych

DGR – z ang. Dangerous Goods – towary niebezpieczne

D/N – z ang. Debit Nota – nota obciążeniowa

D/P – z ang. Documents Against Payment – dokumentowe inksaso gotówkowe

D/O – z ang. Delivery Order Document – dokument, który pozwala na wydanie ładunku w porcie

Terminy na „E”

EBS – z ang. Emergency Bunker Surchage – dopłata, która niweluje ceny paliwa

EDI – z ang. Electronic Data Interchange – eleketroniczna wymiana danych

ERS – z ang. Equipment Repositioning Surcharge – dopłata, która niweluje straty armatora z tytułu niezbilansowania dostępności kontenerów

EPOS – z ang. Electronic Point of Sale – punkt sprzedaży elektronicznej

ERP – z ang. Enterprice Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa

EXW – z ang. Ex Works – z zakładu

Terminy na „F”

FCA – z ang. Free Carrier – dostarczone do przewoźnika

FEFO – z ang. First Expiry First Out – pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi

FIFO – z ang. First In First Out – pierwsze na wejściu, pierwsze na wyjściu

FTL – z ang. Full Truck Load – transport całopojazdowy

FCL – z ang. Full Container Load – transport całokontenerowy

FOB – z ang. Free On Board – z dostawą na podkład

Terminy na „H”

HBL / MBL – z ang. House Bill of Lading / Master Bill of Lading – konosament

Terminy na „I”

IMO – z ang. International Marine Organisation – Międzynarodowa Organizacja Morza

ISPS – z ang. International Ship and Port Facility Security Code – międzynarododwy kodeks ochrony statku i obiektu portowego

Terminy na „J”

JIT – z ang. Just in Time – dokładnie na czas

Terminy na „K”

KPI – z ang. Key Performace Indicator – kluczowy wskaźnik wydajności

Terminy na „L”

LIFO – Last In – First Out – ostatnie na wejściu – pierwsze na wyjściu

LPG – z ang. Liquid Petroleum Gas – paliwo (gaz propan-butan)

LCL – z ang. Less Than Container Load – drobnicowe przewozy kontenerowe

LTL – z ang. Less Than Truck Load – drobnica

Terminy na „M”

MRN – z ang. Movement Reference Number – numer referencyjny tranzytu

MSDS – z ang. Material Safety Data Sheet – karta charakterystyki produktu niebezpiecznego

Terminy na „N”

NPD – z ang. New Product Development – opracowanie nowego produktu

Terminy na „O”

OCPD – OC przewoźnika drogowego

OWS – z ang. Overweight Surcharge – dopłata do kontenerów powyżej limitu

Terminy na „P”

PCC – z ang. Proof-Carrying Code – dodatkowa opłata, która jest pobierana za transport Kanałem Panamskim

POD – z ang. Point of Delivery – punkt dostawy

POE – z ang. Point of Entry – punkt wejścia

POS – z ang. Point of Sale – punkt sprzedaży

PPE – z ang. Personal Protective Equipment – wyposażenie ochrony osobistej

PPT – z ang. Powered Pallet Truck – wózek paletowy, który posiada własny napęd

PORTEO – opłata portowa w Ameryce Południowej

PRS – z ang. Piracy Risk Surchage – dodatek, który jest konieczny z tytułu opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo dla statków, które poruszają się w okolicy Zatoki Adeńskiej

Terminy na „R”

RFID – z ang. Radio Frequency Identification – identyfikacja za pośrednictwem fal radiowych

RSC – z ang. Rigid Stackable Containers – sztywne pojemniki, które można piętrzyć

Terminy na „S”

SAD – z ang. Single Administrative Document – zgłoszenie towaru do odprawy celnej

SCM – z ang. Supply Chain Management – zarządzanie łańcuchem dostaw

SKU – z ang. Stock Keeping Unit – jednostka magazynowa

Terminy na „T”

T1L – wspólna procedura tranzytowa, która dotyczy ładunków przewożonych między krajami UE, a pozostałymi

T2L – wspólna procedura tranzytowa, która dotyczy ładunków przewożonych pomiędzy krajami EUE

TEU – z ang. Twenty – Feet Equivalent Unit – jednostka miary odpowiadająca pojemności

THC – z ang. Terminal Handling Charge – opłaty portowe w miejscu przeznaczenia jednego kontenera 20 stopowego

Terminy na „V”

VAT – z ang. Value Added Tax – podatek od wartości dodanej

VAS – z ang. Value Added Services – usługi o wartości dodanej

VMI – z ang. Vendor Management Inventory –  zapasy zarządzane przez sprzedawcę

Terminy na „W”

WMS – z ang. Warehouse Management System – magazynowy system informatyczny

WRS – z ang. War Risk Surcharge – dodatek za ryzyko wojny

Reszta terminów

3PL – z ang. Third Party Logistics – firma logistyczna

4PL – z ang. Fourth Party Logistics – integrator procesów logistycznych